Dokumenty dotyczące udzielania wsparcia finansowego

UWAGA! Komplet dokumentów w naborach biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe stanowią następujące dokumenty (formularze udostępniono poniżej):

biznesplan; szczegółowe zestawienie wydatków; wniosek o wsparcie pomostowe; oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis (w zależności od sytuacji uczestnika); formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis; oświadczenia (1 formularz)

Uczestnicy załączają również zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowego w projekcie (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe np. świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia/certyfikaty/dyplomy potwierdzające ukończenie innych szkoleń (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem); listy o współpracy/intencyjne lub inne , jeśli uczestnik takimi dysponuje; dokument potwierdzający tytuł do lokalu (promesa/umowa przedwstępna/akt notarialny).

UWAGA ! W przypadku uczestników planujących adaptację lokalu na prowadzenie działalności i przeprowadzenie prac remontowych, należy załączyć kosztorys prac.

Wybór zmiany