Dokumenty rekrutacyjne

UWAGA!!!!!!!!!!!!:  dokumenty  (komplet) przyjmujemy w zamkniętej i oznaczonej kopercie (imię, nazwisko, nr telefonu, tytuł projektu)  w godzinach 9:00-15:00 w dni robocze.

Komplet stanowią:

1.Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu)
2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 m-cy.
3. podpisane oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach (załącznik nr 8 do regulaminu)
4. pozostałe dokumenty dotyczące indywidualnego statusu kandydata (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z urzędu pracy) itp.

UWAGA: rejestrowane będą tylko  dokumenty kompletne!

Regulamin rekrutacji

zal nr 3 do regulaminu rekrutacji -karta oceny merytorycznej

zal nr 7 do regulaminu rekrutacji -umowa szkoleniowa

zal nr 8 do regulaminu rekrutacji OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

zalacznik 5 do regulaminu rekrutacji -opis sektorow wykluczonych

Zał nr 4 do Regulaminu rekrutacji -karta predyspozycji

zał nr 6 do Regulaminu rekrutacji – zbiorcza karta oceny

Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji – formularz rekrutacyjny

Zał. nr 2 do Regulaminu rekrutacji – karta oceny formalnej formularza

zaswiadczenie o zatrudnieniu

Wybór zmiany